Tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty 7.1.2021

 

1 Rekisterin nimi ja rekisterinpitäjä

Hangon matkailutoimisto

2 Rekisterin vastuuhenkilö

Matkailupäällikkö Kira Marschan

019 2203414, kira.marschan@hanko.fi

Osoite: Hangon matkailutoimisto / Oy Hansea DC Ab

Raatihuoneentori 5

10900 Hanko

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tietoja käytetään tiedottamiseen. Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamista varten. Määräajoin varmistetaan, onko henkilötietojen säilyttäminen vielä tarpeen; jos ei ole, ne poistetaan. Asiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan Hangon kaupungin arkistonmuodostussääntöä ja arkistolakia 831/1994.

4 Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan yhteyshenkilöiden nimet ja yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero.

5 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan pääasiassa henkilöiltä itseltään tai henkilöiden työnantajilta.

6 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

7 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköinen aineisto: Tietojärjestelmiin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietokanta suojataan palvelimen käyttäjä- ja salasanatunnuksin.

Käyttöoikeudet ja käyttäjätunnus annetaan vain ohjelmaa käyttäville henkilöille. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuksien antamisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla passivoidaan käyttäjätunnus. Käyttöoikeus on tehtävän mukainen ja sisältää toiminnon mukaiset rajaukset. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen saadessaan käyttöoikeudet. Kaupungille on laadittu ohjeisto tietosuojaloukkausten tai niiden uhkien varalta.

9 Tarkastusoikeus

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi esittää tietojensa tarkastamista koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle tai rekisterin vastuuhenkilölle.

10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Lainmukainen pyyntö virheellisen tiedon korjaamiseksi tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

11 Kielto-oikeus

Asiakastietojärjestelmässä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä ei luovuteta, ellei tietoa pyytävällä tai vastaanottavalla taholla ole lakiin perustuvaa oikeutta tiedon saamiseen. Rekisteröidyn ei tarvitse esittää tietojen luovutuskieltoa.

12 Rekisteröidyn informointi

Rekisteröity on itse antanut tiedot. Tietosuojaseloste on nähtävillä Hangon matkailutoimiston kotisivuilla.

13 Rekisterihallinto

Rekisterin vastuuhenkilö on päävastuussa sisällöstä. Yhteyshenkilö vastaa käytännön toimenpiteistä ja myös tietosuojaselosteen pitämisestä ajan tasalla.

 

EVÄSTEET