Privacy policy

Updated 7.1.2021

 

1 Name and upholder of register

Hanko Tourist Office

2 Person responsible of the register

Tourism Director Kira Marschan

019 2203414, kira.marschan@hanko.fi

Address: Hanko Tourist Office / Oy Hansea DC Ab

Raatihuoneentori 5

10900 Hanko

3 Purpose of collection of personal data

The data is used for information. Personal data is stored only as long as necessary for the purpose of the use of the information.  Periodically we ensure that the information storage is needed; if not, it will be deleted. When storing documents we follow the archive rules of the town of Hanko and the law on archives 831/1994.

In the customer register we store information on contact persons, their name, the company’s name, address, e-mail address and phone number.

5 Regular information sourses

The information is maninly received through the person itself or from the persons employer.

6 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

7 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköinen aineisto: Tietojärjestelmiin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietokanta suojataan palvelimen käyttäjä- ja salasanatunnuksin.

Käyttöoikeudet ja käyttäjätunnus annetaan vain ohjelmaa käyttäville henkilöille. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuksien antamisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla passivoidaan käyttäjätunnus. Käyttöoikeus on tehtävän mukainen ja sisältää toiminnon mukaiset rajaukset. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen saadessaan käyttöoikeudet. Kaupungille on laadittu ohjeisto tietosuojaloukkausten tai niiden uhkien varalta.

9 Tarkastusoikeus

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi esittää tietojensa tarkastamista koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle tai rekisterin vastuuhenkilölle.

10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Lainmukainen pyyntö virheellisen tiedon korjaamiseksi tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

11 Kielto-oikeus

Asiakastietojärjestelmässä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä ei luovuteta, ellei tietoa pyytävällä tai vastaanottavalla taholla ole lakiin perustuvaa oikeutta tiedon saamiseen. Rekisteröidyn ei tarvitse esittää tietojen luovutuskieltoa.

12 Rekisteröidyn informointi

Rekisteröity on itse antanut tiedot. Tietosuojaseloste on nähtävillä Hangon matkailutoimiston kotisivuilla.

13 Rekisterihallinto

Rekisterin vastuuhenkilö on päävastuussa sisällöstä. Yhteyshenkilö vastaa käytännön toimenpiteistä ja myös tietosuojaselosteen pitämisestä ajan tasalla.