Hangö stads turismstrategi

1. Inledning

Turismen har en stor betydelse för nationalekonomin och sysselsättningen i Finland. Turismens betydelse ökar genom att branschen är så lokalt anknuten; arbetsplatser inom turismen kan inte fl yttas till andra länder eller andra orter. Turismen kommer att förbli arbetskraftsintensiv, även när tekniken ökar. Turismen skapar multiplikativa effekter för andra näringar som t.ex. byggindustrin, livsmedelsindustrin och andra servicebranscher. Turismens tillväxtpotential är näst intill obegränsad.”
Arbets- och näringsministeriet, Finlands turismstrategi

Turismen är en viktig och växande näringsgren i Hangö. Omsättningen turismen årligen skapar uppgår till ungefär 39 miljoner euro, och den sysselsättande eff ekten uppskattas till 400 årsverken. I Hangö fi nns det ungefär 350 företag som indirekt drar nytta av turismen, av dessa är ungefär 200 producenter av resetjänster. I turismstrategin defi nieras visionen, strategiska mål, värderingar, målgrupper och primära utvecklingsteman, som grundar sig på turismens befi ntliga styrkor och möjligheter. För att turismstrategins målsättningar ska kunna förverkligas, behövs ett starkt engagemang och satsningar av alla turismaktörer (off entliga såväl som privata sektorns). För att målen skall nås krävs även tilläggsfi nansiering av turismen. Turismstrategin uppdateras regelbundet (vart tredje år) medan kärnområden och verksamhetsplanen granskas och uppdateras årligen. Turismstrategin bör följa de riktlinjer som har fastställts för de riks- och
landskapsomfattande och regionala turismstrategierna. Utvecklandet av turismen skapar nya arbetsplatser och främjar företagsverksamheten i staden. På så sätt förbättras uppfattningen om staden och bättre service kan garanteras för invånare och fritidsboende. Turismen har en stor betydelse för hela stadens image. Visionerna kan uppnås om alla aktörer ställer sig bakom dem och arbetar för de gemensamma målen.

Marika Pulliainen
Turismchef
Hangö stads turistbyrå

2. Strategiska mål för turismen i Hangö

Vision:
År 2020 är Hangö en året om-turiststad som tar ansvar för miljön.

Strategiska mål:
• Hangö är landets mest stämningsfyllda semesterort, den charmiga Södern i Finland
• Hangö inkluderar aktivt miljöansvar i turismverksamheten
• Hangö är året om känt och uppskattat för sina konferens- och rekreationstjänster
• Hangö är en av Finlands mest intressanta städer i fråga om kultur-, motions- och evenemangsturism

Värden:
• Kundorientering
• Kvalitet
• Kunnande och yrkeskunskap
• Natur- och miljöansvar

Teman:
• Aktiviteter; Segling, tennis, golf, dykning, surfing
• Evenemang; Hangö teaterträff , SeaHorse Week, Hangöregatta, Hangö tennisveckor, Östersjö Cup, Hangö Musikdagar, Hangö filmfestival, Hangödagarna och Forneldarnas natt
• Historia; Badortstiden, krigshistoria, emigration
• Kultur; Konstnärer, arkitektur, musik
• Natur; Närhet till havet, stränder, fågelfauna
• Gastronomisk turism; Slow food, närmat, kräft skiva
• Konferensturism; Incentiveturism, kick off-tillfällen, seminarium
• Höst, vinter och vår; Tystnad, sinnesfrid, storytelling, välbefinnande

Målgrupper:
Fokus i hemlandet: Helsingfors och huvudstadsregionen
Fokus internationellt: i enlighet med Visit Finlands riktlinjer, regionalt samarbete via Lumo.
Internationellt består vår styrka av närheten till havet, skärgården, lugnet och renheten.
• Företags- och ledningsgrupper
För denna målgrupp erbjuder Hangö unika produkter och en lugn miljö, vilket gör staden till en utmärkt plats för kreativt tänkande. Denna målgrupp kan också med mindre antal personer hämta
mycket pengar till Hangö. Konferensutrymmen, inkvartering, mat och programservice ger mervärde även för kunden.
• Aktiva vuxna och utövare av aktiviteter (se teman)
Denna målgrupp består av aktiva vuxna i olika åldrar, intresset kan variera från krigshistoria till fågelskådning och idrott, 30-åriga kiteboardare och 80 åriga tennisspelare är lika välkomna!
• ”Bourgeois Bohème” (bohema stadsmänniskor)
Denna målgrupp består av livsnjutare, som kan vara intresserade av att besöka en konstverkstad eller att dyka. De trivs i en estetiskt vacker miljö, älskar god mat och läser böcker i hängmattan. En BoBo föredrar småbutiker i Hangö före shoppingcentrum. En BoBo med barn längtar ej efter en nöjespark utan samlar hellre snäckor och stenar på sandstranden tillsammans med sin familj…

3. Delmål och verksamhetsplaner

”Hangö är vårt lands mest stämningsfulla semestermål, den charmiga Södern i Finland”

Delmål:
1. Hangö-brändet är känt
2. Hangö har en stark image som turiststad
3. Hangö är ett eft ertraktat semestermål året om
4. Hangö erbjuder högklassiga produkter/service åt sina målgrupper
5. Turismens betydelse ökas i Hangö stads ekonomi och näringsliv

“Hangö är året om känt och uppskattat för sina konferens- och rekreationstjänster.”

Delmål:
1. Hangö har ett högklassigt imagestärkande kongresshotell med över 100 rum
2. Hangö har ett brett sortiment av säregna och högklassiga konferensprodukter
3. Hälften av Hangös övernattningsdygn kommer från affärsresande
4. Det är lätt att nå Hangö

”Hangö är en av Finlands mest intressanta städer gällande kultur-, idrotts- och evenemangsturism”

Delmål
1. I Hangö organiseras året om högklassiga evenemang som intresserar både nationellt och internationellt
2. Kulturens betydelse är erkänd
3. Hangö profi leras som en kreativ stad
3. I Hangö fi nns Finlands bästa förutsättningar för segling, tennis, golf, dykning och surfing

4. Sammanfattning

Det viktigaste målet i turismstrategin är att ge turismen en erkänd position som en bärande stöttepelare för Hangö stad, samt att få turismföretagarna i Hangö, stadens ledning och beslutsfattare att omfatta strategin. För att målen skall kunna nås är det en förutsättning att både den privata och off entliga sektorn förbinder sig, även till en ökad fi nansiering av turismen. Arbetet och ansvarsområdena är tydligt uppdelade, och turistbyrån övervakar noggrannt att åtgärderna genomförs. Stadens uppgift är att säkra tillgången till turistinformation och förutsättningarna för verksamheten. Staden ansvarar för infrastrukturen i turismens omvärld och dess utveckling, samt för underhåll och skötsel av omgivningen som stöder turismen. Staden stöder företagsamhet och samarbete mellan företagarna samt skapar förutsättningar för en produktiv och fungerande turismföretagsamhet. Staden har tillsammans med turistbyrån ansvar för att förankra turismstrategin.
Turistbyrån ansvarar för turismens del för marknadsföringen av Hangö, produktionen och distributionen av turistinformation samt fungerar som researrangör. Byrån koordinerar utvecklingen av turismen i Hangö och informerar regelbundet stadens hela organisation samt turismföretagare om utvecklingen av turismnäringen. Turistbyrån samarbetar med turismföretagare och andra experter inom turistbranschen lokalt, regionalt och landsomfattande samt fungerar i samarbete med alla relevanta organ inom staden. Turistbyråns styrelse bör vara en turistexpertgrupp som stöder turistbyråns verksamhet. Styrelsens uppgift är att sakligt ordna och övervaka aff ärsverksamheten, möjliggöra att målen uppnås samt ge sin sakkunskap
som resurs till företaget. Turismföretagen ansvarar för sin aff ärsverksamhet och utvecklingen av denna, produktutvecklingen samt kvaliteten på turisttjänster och verksamhet. Turismföretagen ansvarar för sin egen försäljning och marknadsföring och deltar lokalt och regionalt i gemensam marknadsföring. Även turismföretagen ansvarar för Hangö-brändet.